Salavat-10

Allahümme salli ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi salaten ta’dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve sellim ve barik ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi selamen ya’dilu selamehüm   Manası: Allah’ım Efendimiz ve seyyidimiz Muhammed’e ve onu aline ve ashabına, Senin sevgine […]

Salavat-9

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedini’l fâtihi limâ uğlika ve’l hâtimi Limâ sebeka ve’n nâsiri’l hakki bi’l hakkî ve’l hadî ilâ sırâtıke’l mustakıymi, ve’s sâbikı li’l halkı nûruhû ve rahmetün li’l âlemîne zuhûruhû, ve’n nûriz zâtiyyi ve’s sirri’s sâriyyi sirruhû fî cemiy’ıl âsâri vel esmâi ve’s sıfâti, ve’n nebiyyi’l ümmiyyi’t tahiri’z zekiyyi, […]

Salavat-8

“Allâhümme salli ‘alâ men rûhuhû mihrâbul ervâhı vel melâiketi vel kevn..Allâhümme salli ‘alâ men huve imâmul enbiyâi vel murseliyn… Allâhümme salli ‘alâ men huve imâmu ehlil cenneti ‘ıbadillâhil ..mu’miniyn” Anlamı: Bütün ruhların, meleklerin ve kevne gelenlerin mihrabı, O’nun Ruhu olan Zât’a salât eyle Allâh’ım!.. Bütün Nebilerin ve mürselînin (Rasûllerin) imamı olan O Zât’a salât eyle […]

Salavat-13

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Hz.Muhammed (s.a.v)’e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar […]

Salavat-11

Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim […]

Salavat-6

Allahumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedini’n- Nebiyyi’l-Ummiyyi’l- Arabiyyi’l- Kureyşiyyi’l- Hâşimiyyi’l- Mekkiyyi’l- Medeniyyi. Sâhibi’t- Tâc ve’l- Mi’râc. Sâhibi’l- Şeriat ve Atâyâ. Sâhibi’l- Makâmi’l- Mahmûdi ve’l- Havdi’l- Mevrûdi. Sâhibi’s- Sucûdi li Rabbi’l- Ma’bûd. Mânâsı: Allah’ım Efendimiz; Nebiyyi’l-Ummî, Arabî, Kureyşî, Haşimî, Mekkî, Medenî olana, Tâc ve Mi’râcın Sâhibine, Şeriat ve Atâ Sâhibine, Makâm-ı Mahmud ve Havz-ı Mevrûd […]